توجه: به دلیل محدودیت در سرورهای رابط ، امکان ساخت اکانت 365 روز وجود ندارد و در صورت خرید ،دو اکانت 186 روز به شما اهدا میگردد.
این نوع اکانت ها شروع نشده هستند، یعنی تا زمانی که شما اولین اتصال را برقرار نکنید،زمان آن شروع نخواهد شد.