اکانت تست

می توانید برای تست اکانت های ما از اکانت های زیر استفاده کنید:

Cisco AnyConnect

مشخصات اکانت:

Server: test.cisadd2.com
Username: test
Password: test

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت ۱۵ دقیقه در طول شبانه روز می باشد.


Open VPN

مشخصات اکانت:

Username: test
Password: 2jd7sh429fb

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت ۱۵ دقیقه در طول شبانه روز می باشد.

آموزش اتصال

توجه: در آموزش های فوق فایل تنظیمات برای تست متفاوت بوده و باید آن ها را از لینک های زیر دریافت کنید.

دریافت فایل تنظیمات تست UDP
دریافت فایل تنظیمات تست TCP
دریافت فایل تنظیمات تست TCP +  Proxy


Kerio

مشخصات اکانت:

Server: test.koadd.com
Username: test
Password: test

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت ۱۵ دقیقه در طول شبانه روز می باشد.

آموزش اتصال